Oświadczenie o prywatności

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.artystadlaciebie.pl jest Edyta Akinsuroju wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Edyta Akinsuroju, adres siedziby: Birkenstr. 59, 10559 Berlin, NIP: xxx, REGON: xxx, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Birkenstr. 59, 10559 Berlin, adres do doręczeń: Birkenstr. 59, 10559 Berlin, NIP: xxx, REGON: xxx, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], zwany/a dalej “Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2) DEFINICJE

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy następujących terminów:

 1. Dane osobowe – Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą zainteresowaną”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 2. Osoba zainteresowana – Osoba zainteresowana oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.
 3. Przetwarzanie – Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez pomocy procesów automatycznych i odnoszących się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Ograniczenia w przetwarzaniu – Ograniczenie w przetwarzaniu jest oznaczeniem przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.
 5. Profilowanie – Profilowanie oznacza wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją gospodarczą, zdrowiem, preferencjami osobowymi, interesami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.
 6. Pseudo animizacja – Pseudo animizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisywać konkretnemu podmiotowi bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 7. Administrator lub administrator danych – Administrator lub administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, organem władzy publicznej, agencją lub innym organem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie szczegółowych kryteriów.
 8. Podmiot przetwarzający – Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.
 9. Odbiorca – Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uznawane za odbiorców
 10. Osoba trzecia – Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.
 11. Zgoda – Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, jej woli w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

3) RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.artystadlaciebie.pl w przypadku:
  1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4) UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5) PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO.
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected].
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Masz dodatkowe pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu rezerwacji, skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego. Jesteśmy dyspozycyjni również w weekendy.